Merkezi Asya’da bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel işbirliğinde önemli rol oynayacağı, bölge ülkeleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunacağı, bölge milletleri ve halkları arasında yakınlaşmaya zemin hazırlayacağı inancı ile kurulan “Merkezi Asya Üniversiteler Birliği’nin” amacı üniversiteler, yükseköğretim kurumları ve bunlarla işbirliği yapan kurum ve kuruluşlar arasında işbirliğini artırmak, uluslararasılaşmayı desteklemek, öğretim elemanı ve öğrenci hareketliliğini sağlamak, ortak diploma programları geliştirmek, program geliştirme ve kredi transfer sistemleri üzerinde birliktelik sağlamak, kalite güvence sistemi oluşturmak ve akreditasyon mekanizmaları üzerinde çalışmak, üye olan üniversitelerin güçlü olduğu alanları dikkate alarak bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak projeleri geliştirmektir.

* Kongreler, sempozyumlar, seminerler ve çalıştaylar
* Fuarlar, şölenler, sergiler, müsabakalar
* Hizmet içi eğitim faaliyetleri, kurslar, yaz okulları
* Yerel ve bölgesel gelişmeyi destekleyecek çok uluslu ortak projeler
* Halkların yakınlaşması ve kültürler arası diyaloğa yönelik projeler
* Öğrenci, öğretim elemanı değişim projeleri
* Yönetici ve idari personel tecrübe paylaşım programları
* Ortak eğitim programı geliştirme ve kredi transfer sistemi oluşturma çalışmaları
* Kalite, güvence ve akreditasyona yönelik çalışmalar
* Benzeri uluslararası kuruluşlarla müştereken network oluşturma çalışmaları

Birliğin organları; Birlik Başkanı, Birlik Genel Kurulu ve Birlik Yürütme Kuruludur. Birliğin Genel Kurulu, birliğe üye olan bütün üniversitelerden oluşur. Birlik Yürütme Kurulu Birlik Genel Kurulu tarafından 3 yıl için seçilir. Birliğin Başkanı Birlik Yürütme Kurulu tarafından 3 yıl için seçilir.